Geografia polityczna

Przedmiotem badań geografii politycznej jest struktura i funkcja różnego rodzaju jednostek politycznych, tj. obszarów jednorodnych pod względem badanych cech politycznych. Są to przede wszystkim państwa, ale również jednostki niższego rzędu (analiza podziału administracyjnego) oraz struktury ponadpaństwowe (organizacja międzynarodowa). Do szczegółowych zagadnień geografii politycznej należą studia nad granicami i pograniczami politycznymi oraz geografia wyborcza.

1  |  2  |  3  |  4  |  5


Ruch obiegowy Ziemi

Geografia, Geografia polityczna

Ruch obiegowy Ziemi - ruch Ziemi wokół Słońca po orbicie o kształcie elipsy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Prędkość liniowa jest zmienna i w zależności od położenia wynosi od 29,291 km/s do 30,287 km/s. Ziemia obiega Słońce w ciągu jednego roku czyli: 365 dni, 5 h, 48 minut, 46 sekund. 2 stycznia znajduje się najbliżej Słońca w punkcie zwanym peryhelium w odległości około 147 mln km. W aphelium, które przypada na 3 lipca, odległość Ziemi od Słońca jest największa i wynosi ok. 152 mln km. Odległość pokonywana przez Ziemię wynosi ok. 930 mln km. Oś ziemska jest nachylona w stosunku do ekliptyki pod kątem 66°33' i ulega powolnym nieustającym zmianom, jednak są one tak niewielkie, iż położenie Ziemi określa się jako stabilne. Pochylenie to powoduje nierównomierne oświetlenie Ziemi w ciągu roku, a co za tym idzie, wydzielenie stref oświetlenia Ziemi. Ruch Ziemi wokół...

Więcej o: Ruch obiegowy Ziemi

Religie

Geografia, Europa, Polska, Świat, Geografia polityczna

Religia to system wierzeń i praktyk, określający relację jednostki do różnie pojmowanej sfery sacrum, czyli świętości i sfery boskiej. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (kult), w sferze społeczno-organizacyjnej (Kościół, wspólnota religijna) i w sferze duchowości indywidualnej (m.in. mistyka). Religie dzieli się: na naturalne i objawione ze względu na to, jak pojmują istotę boską: monoteizm, politeizm, henoteizm, panteizm ze względu na zasięg oddziaływania religii: religie uniwersalistyczne, narodowe, plemienne. Katolicy - Polska, Litwa, Czechy, Słowacja, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy Protestanci - Niemcy,  Skandynawia, USA, Kanada, Australia Prawosławni - Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan,, Bałkany Islam - północna Afryka, Półwysep Arabski, Azja, Pakistan, Afganistan, Iran, Indonezja, Francja,...

Więcej o: Religie

Światowe organizacje

WOS, Geografia, Świat, Geografia polityczna, Geografia ekonomiczna

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN) ONZ - uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku podpisania Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów. ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury) - porozumienie narodów, współpraca oświatowa, naukowa, kulturalna, ochrona światowych zabytków. Podstawowym celem organizacji jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię. Program działalności UNESCO obejmuje dwa zasadnicze działy:...

Więcej o: Światowe organizacje

Unia Europejska

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Historia współczesna, WOS, Geografia, Geografia polityczna

Unia Europejska - gospodarczo-polityczny związek dwudziestu siedmiu demokratycznych krajów europejskich, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej, będąc zarazem największą i najprężniejszą organizacją tego typu na świecie. Obecna Unia Europejska nie ma osobowości prawnej. Podstawę do jej funkcjonowania stanowi traktat z Maastricht, zwany też Traktatem o Unii Europejskiej. Powstała 01.11.1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu z Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. Unia założona została na bazie Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali , Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej oraz Wspólnocie Europejskiej, dawnej Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej ). W skład Unii Europejskiej wchodzi 15 państw: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy,...

Więcej o: Unia Europejska

1  |  2  |  3  |  4  |  5

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów