II wojna światowa

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Stalinizm

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, II wojna światowa, Historia współczesna

    Lud jest wolny gdy sam stanowi swe prawa i wybiera urzędników .Z rzeczy prywatnych tworzą się rzeczy wspólne. ( ludzie w swym postępowaniu kierują się takimi wartościami jak środki utrzymania , warunki bytowe , perspektywy na przyszłość ) ( Jeżeli ludzie myślą w kategoriach wspólnych , to myślą w kategoriach rodziny ) Oznaczał panowanie aparatu partyjnego nad wszelkimi dziedzinami życia oraz przekształcenie państwa w dyktatorski reżim policyjny. Biurokracja partyjna, kontrolująca organizacje społeczne, administrację, gospodarkę, środki masowego przekazu, naukę, szkolnictwo, kulturę, siły zbrojne, milicję, stanowiła uprzywilejowaną warstwę stojącą najwyżej w hierarchii społecznej. Jednak nawet działacze partyjni poddani byli szczegółowej kontroli i inwigilacji przez podległy przywódcy państwa (w sposób bezpośredni lub pośredni) aparat bezpieczeństwa,...

Więcej o: Stalinizm

Rząd polski na emigracji

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, II wojna światowa

Wobec agresji Niemiec (1 września 1939) i ZSRR (17 września 1939) na Polskę, władze Rzeczypospolitej zmuszone zostały do przeniesienia siedziby poza granice kraju dla uniknięcia niewoli i wymuszonej kapitulacji. W nocy z 17 na 18 września Prezydent RP i Wódz Naczelny przekroczyli granicę polsko-rumuńską w Kutach mając przyrzeczony zgodnie z V konwencją haską i układem sojuszniczym pomiędzy Polską a Rumunią z r. 1921 przejazd do Francji ( fr. droit de passage). Pod równoległym naciskiem władz III Rzeszy, Francji i ZSRR , władze Rumunii zażądały zrzeczenia się od władz RP ich suwerennych prerogatyw państwowych pod groźbą internowania . Wobec odmowy Prezydenta RP, Premiera i Naczelnego Wodza zostali oni internowani przez władze Rumunii w przygotowanych jeszcze w pierwszej połowie września 1939 ośrodkach internowania.  W 1939 rząd polski ucieka do Rumunii i tam zostaje internowany. Jednak ani państwo ani armia nie...

Więcej o: Rząd polski na emigracji

Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)

Historia, Historia Polski, II wojna światowa

Samozwańczy tymczasowy organ władzy wykonawczej w Polsce po II wojnie światowej, działający od 20 lipca 1944 do 31 grudnia 1944, na obszarze wyzwalanym spod okupacji niemieckiej - pomiędzy przesuwającą się linią frontu sowiecko-niemieckiego a Linią Curzona. PKWN został powołany w Moskwie (zob. rząd marionetkowy) i funkcjonował pod polityczną kontrolą Józefa Stalina. Zdominowany był przez komunistów polskich i realizował politykę ZSRR w Polsce. Na powstanie PKWN mieli dominujący wpływ komuniści z Centralnego Biura Komunistów Polskich, jednak ostateczną decyzję o jego powstaniu podjął Józef Stalin.  Komuniści powoli dążą do przejęcia władzy. W styczniu'44 roku powstaje Centralne Biuro Komunistów Polskiech z S.Zawadzkim na czele. Byli oni nieufni wobec PPR, chcieli być instytucją nadrzędną. Odpowiadali za politykę komunistów w ZSRR, armię Berlinga i Zw. Patriotów Polskich....

Więcej o: Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)

Polskie państwo podziemne

Historia, Historia Polski, II wojna światowa

Określenie to po raz pierwszy w okupowanym kraju pojawiło się na łamach Biuletynu Informacyjnego w dniu 13 stycznia 1944 roku. Jednym z celów rządu na emigracji było organizowanie i kierowanie ruchem oporu na ziemiach polskich. Najwcześniej zaczyna się tworzyć pion wojskowy - już we wrześniu 1939r. Powstaje szereg organizacji zbrojnych, których celem jest prowadzenie walki z Niemcami np. PLAN (Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa). Pierwszą ogr. powstającą w pewnym stopniu z inspiracji władz jest SZP (Służba Zwyciestwu Polski). Powstaje 27 września 1939 w Warszawie. Szefem zostaje gen. Michał Tokarzewski-Karasewicz. Łączy ona w sobie cele wojskowe oraz polityczne. Org. akcje bojowe i sabotażowe. Pod wpływem Sikorskiego ta org. zostaje rozwiązana, a na jej miejsce powst. ZWZ (Związek Walki Zbrojnej) - 13 list'39r. Miała to być org. ponadpartyjna, grupująca Polaków chętnych do walki przeciw Niemcom. Szefem...

Więcej o: Polskie państwo podziemne

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów