Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /www/motopremium_memento/ftp/matura/lib/class_db.php on line 154
Matura: Przykładowe pytania maturalne z poprzednich lat
  

Przykładowe pytania maturalne z poprzednich lat

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Starożytność, Średniowiecze, XVI - XVII wiek, XVIII wiek, XIX wiek i I Wojna Światowa, Okres międzywojenny , II wojna światowa, Historia współczesna

 1.MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO - IDEE, STRUKTURY, FUNKCJE.

2.PIERWSZE PAŃSTWA SŁOWIAŃSKIE

3.SŁOWIANIE WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU

4.CESARSTWO OTTONÓW

5.POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO

6.PAŃSTWO POLSKIE ZA BOLESŁAWA CHROBREGO

7.WALKA O PRZODOWNICTWO W ŚWIECIE CHRZEŚCIJAŃSKIM - PAPIESTWO- CESARSTWO (XI - XII W.)

8.STANOWISKO POLSKI WOBEC WALKI CESARSTWA Z PAPIESTWEM

9.POLSKA ZA PANOWANIA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

10.RUCH KRUCJATOWY XI - XIII W.

11.MONARCHIA STANOWA W ANGLII. GENEZA PARLAMENTARYZMU

12.POLITYKA WEWNĘTRZNA KAZIMIERZA WIELKIEGO

13.POLITYKA ZAGRANICZNA KAZIMIERZA WIELKIEGO

14.ROZBICIE DZIELNICOWE W POLSCE I JEGO KONSEKWENCJE

15.PROCES ODBUDOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO W XIV W. DROGA DO KORONY WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

16.KRYZYS KOŚCIOŁA I PAPIESTWA I PRÓBY JEGO PRZEZWYCIĘŻENIA(XIV -Xvw.) - NIEWOLA AWINIOŃSKA

17.WIELKIE WYPRAWY MORSKIE HISZPANÓW I PORTUGALCZYKÓW XV/XVI W.PRZYCZYNY, CELE, PRZEBIEG, SKUTKI.

18.ROZWÓJ GOSPODARCZY EUROPY W XV I W XVI W.

19.POLSKA I LITWA W DOBIE PIERWSZYCH JAGIELLONÓW

20.POLSKA A ZAKON KRZYŻACKI ZA PIERWSZYCH JAGIELLONÓW. WALKA O ODZYSKANIE POMORZA

21.POLITYKA ZAGRANICZNA ZYGMUNTA STAREGO- 1506- 1526.GENEZA HOŁDU PRUSKIEGO

22.REFORMACJA W EUROPIE W XVI W. WOJNY RELIGIJNE

23.REFORMACJA A KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE W XVI W.

24.WOJNY O PANOWANIE NAD BAŁTYKIEM.SPRAWA INFLANT W POLITYCE BAŁTYCKIEJ XVI - XVII W.

25.WALKA O HEGEMONIĘ W EUROPIE W XVI W.

26.UNIA LUBELSKA. PRZESŁANKI I ZNACZENIE

27.SZLACHECKA WIZJA PAŃSTWA - SARMATYZM

28.SZLACHECKA WIZJA PAŃSTWA- RUCH EGZEKUCYJNY

29.MONARCHIA LUDWIKA XIV

30.KONFLIKT POLSKO - SZWEDZKI W I POŁ. XVII W.

31.PRZYCZYNY I PRZEBIEG POWSTANIA B. CHMIELNICKIEGO

32.POTOP SZWEDZKI 1655 - 1660

33.WOJNY POLSKO - TURECKIE W II POŁ. XVII W.

34.PARLAMENTARYZM SZLACHECKI. SEJMY I SEJMIKI W POLSCE XVI - XVIII W.

35.WZROST ZNACZENIA ROSJI I PRUS W I POŁ. XVIII W.

36.UKSZTAŁTOWANIE SIĘ RZĄDÓW PARLAMENTARNO - GABINETOWYCH W ANGLII -7 XVII/XVIII W.

37.PROGRAMY NAPRAWY RZ.P. W XVIII W.

38. POLSKA OD SEJMU KONWOKACYJNEGO 1764 R. DO KONFEDERACJI BARSKIEJ9

39.PRZYCZYNY I ROZBIORU POLSKI

40.SEJM WIELKI. KONSTYTUCJA 3-GO MAJA 1791 R.

41.POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE I III ROZBIÓR POLSKI

42.POCZĄTKI I PRZYCZYNY WIELKIEJ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ

43.DYKTATURA JAKOBINÓW

44.CESARSTWO NAPOLEONA I - POLITYKA ZAGRANICZNA

45.LEGIONY POLSKIE I UDZIAŁ POLAKÓW W WOJNACH NAPOLEOŃSKICH

46.POSTANOWIENIA KONGRESU WIEDEŃSKIEGO - SYSTEM WIEDEŃSKI W EUROPIE W LATACH 1815 - 1830

47.KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO W 1815 R. - NARUSZANIE POSTANOWIEŃ

48.KULTURA OŚWIECENIA W POLSCE

49.POWSTANIE LISTOPADOWE

50.GŁÓWNE OŚRODKI I OBOZY WIELKIEJ EMIGRACJI

51.SYTUACJA W KRÓLESTWIA POLSKIM PO UPADKU POWSTANIA LISTOPADOWEGO

52.WIOSNA LUDÓW W EUROPIE (ZNACZENIE DLA EUROPY I SPRAWY POLSKI)

53.POWSTANIE STYCZNIOWE I BEZPOŚREDNIE SKUTKI

54.WALKA POLAKÓW Z RUSYFIKACJĄ I GERMANIZACJĄ W KONTEKŚCIE POLITYKI WYNARADAWIANIA W II POŁ. XIX W.

55.SYTUACJA POLAKÓW W ZABORZE ROSYJSKIM PO POWSTANIU STYCZNIOWYM

56.POWSTANIE CESARSTWA NIEMIECKIEGO- 1871 R.

57.UPADEK II CESARSTWA. KOMUNA PARYSKA 1871 R I JEJ ZNACZENIE

58.UKSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWOCZESNEGO SPEKTRUM POLITYCZNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH - XIX/XX W.

59.REWOLUCJA 1905 R. W ROSJI

60.REWOLUCJA 1905 - 1907 R. NA ZIEMIACH POLSKICH

61.ORIENTACJE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO PRZED WYBUCHEM I WOJNY ŚWIATOWEJ

62.PRZYCZYNY WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ

63.SPRAWA POLSKA A PAŃSTWA CENTRALNE W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ

64.USTALENIE ZACHODNIEJ GRANICY POLSKI PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ

65.ROK 1917 W ROSJI

66.WOJNA POLSKO - RADZIECKA 1920 R. - POSTANOWIENIA TRAKTATU RYSKIEGO

67.KONSTYTUCJA MARCOWA I KWIETNIOWA - ISTOTNE RÓŻNICE

68. ZAMACH MAJOWY I JEGO POLITYCZNE KONSEKWENCJE

69.SYSTEM RZĄDÓW AUTORYTARNYCH W POLSCE - 1926 - 1939

70.POŁOŻENIE MIĘDZYNARODOWE II RZ.P. W LATACH 1918 - 1926.

71.OSIĄGNIĘCIA I PROBLEMY GOSPODARKI POLSKIEJ W XX - LECIU MIĘDZYWOJENNYM

72.SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA W EUROPIE W LATACH 1933-1939

72.WOJNA OBRONNA POLSKI W 1939 R.

74.IDEOLOGIA I PRAKTYKA RUCHU NAZISTOWSKIEGO W NIEMCZECH W LATACH 1933 - 1939

75.PODZIAŁ ZIEM RZ.P. PO KLĘSCE WRZEŚNIOWEJ

76.GENEZA I DZIAŁALNOŚĆ RZĄDU POLSKIEGO NA EMIGRACJI W OKRESIE 1939 - DO CZERWCA 1941 R.

77.POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

78.WOJNA NIEMIECKO - RADZIECKA 1941 - 1945

79.GENEZA I DZIAŁALNOŚĆ ARMII KRAJOWEJ

80.POWSTANIE I ROZWÓJ KONSPIRACJI LEWICOWEJ W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

81.POLITYKA RZĄDU RADZIECKIEGO I WŁADZ PKWN WOBEC AK I DELEGATURY RZĄDU W LATACH 1944- 1945

82.SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE W LATACH 1944 - 1947

83.POSTANOWIENIA WIELKIEJ TRÓJKI NA KONFERENCJI W TEHERANIE, JAŁCIE I POCZDAMIE

84.PRZEMIANY SPOŁECZNO - GOSPODARCZE 1947 - 1955

85.SYTUACJA POLITYCZNA I ZMIANY W POLITYCE SPOłECZNEJ W POLSCE PO ROKU 1956

86.KRYZYS LAT 1968 - 1970 W POLSCE

87.OPOZYCJA W POLSCE I WYSTĄPIENIA SPOŁECZNE W LATACH 1970 - 1980

88.WYDARZENIA LAT 1980 - 1981 W POLSCE.

Podobne tematy

Konfucjusz

Konfucjusz nie pozostawił pism - jego nauczanie...

Powstanie niepodległej Polski

Kwestia niepodległej Polski była postanowiona, ale...

Geneza, przebieg i skutki odkryć geograficznych

Historia ta jest pisana zawsze z punktu widzenia...

Unia Europejska

Unia Europejska - gospodarczo-polityczny związek...

Legiony polskie i udział Polaków w wojnach napoleońskich

Legiony Polskie - polskie oddziały wojskowe utworzone...

Żródła: wikipedia.pl, teksty nadesłane

Serwis matura memento.pl jest serwisem społecznościowym, publikuje materiały nadesłane przez internautów i nie odpowiada za treść umieszczanych tekstów oraz komentarzy. Serwis matura memento.pl dokłada wszelkich starań, aby weryfikować nadsyłane materiały oraz dbać o ich zgodność z polskim prawem.
  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów