Stalinizm

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, II wojna światowa, Historia współczesna

 

 

Lud jest wolny gdy sam stanowi swe prawa i wybiera urzędników .Z rzeczy prywatnych tworzą się rzeczy wspólne.

( ludzie w swym postępowaniu kierują się takimi wartościami jak środki utrzymania , warunki bytowe , perspektywy na przyszłość )

( Jeżeli ludzie myślą w kategoriach wspólnych , to myślą w kategoriach rodziny )

Oznaczał panowanie aparatu partyjnego nad wszelkimi dziedzinami życia oraz przekształcenie państwa w dyktatorski reżim policyjny. Biurokracja partyjna, kontrolująca organizacje społeczne, administrację, gospodarkę, środki masowego przekazu, naukę, szkolnictwo, kulturę, siły zbrojne, milicję, stanowiła uprzywilejowaną warstwę stojącą najwyżej w hierarchii społecznej. Jednak nawet działacze partyjni poddani byli szczegółowej kontroli i inwigilacji przez podległy przywódcy państwa (w sposób bezpośredni lub pośredni) aparat bezpieczeństwa, tajną policję.

Władza aparatu partyjnego ograniczona była jedynie przez Stalina, otoczonego konsekwentnie narzucanym i powszechnym kultem. Jego pozycję umacniały przeprowadzane co jakiś czas tzw. "czystki". Według interpretacji marksistowskiej (marksizm ) stalinizm stanowił wynaturzenie w ruchu komunistycznym i zaprzeczenie wielu zasad leninowskich (leninizm). Przeciwnicy tej interpretacji uważają, iż stalinizm był jedynie konsekwencją założeń leninizmu, a proces przekształcania systemu rewolucyjnego w państwo policyjne zapoczątkowany został w okresie rządów W.I. Lenina.

Istnieją 2 sposoby osiągnięcia tych wartości :

to w instytucjach społeczeństwa obywatelskiego tzn. w takim społeczeństwie , gdzie pojęcie wolności splata się z pojęciem własności , czyli że ludzie są właścicielami swoich osób .

Majątek produkcyjny i konsumpcyjny jest rozszerzeniem osobowości . Ten stan własności i wolności jest poręczony prawem . Ludzie są wolni , sami podejmują decyzje i biorą odpowiedzialność za skutki swoich poczynań . W społeczeństwach wolnych istnieje przekonanie , że efekty pracy należą do tych , którzy je wytworzyli . Obywatele mają możliwość artykulacji swoich interesów poprzez różnego rodzaju związki , zrzeszenia , partie polityczne , a także możliwość reprezentacji poprzez wybory i wpływ na władzę ustawodawczą . Wolność osobista , własność prywatna , możliwość artykulacji i reprezentacja swoich interesów to podstawy państwa i społeczeństwa obywatelskiego . W naukach marksistowskich ten rodzaj państwa i społeczeństwa nazywano społeczeństwem burżuazyjnym .

wg Richarda Pipesa marksizm to tylko opis społeczeństwa feudalnego i właściwie socjalizm czy komunizm to feudalizm typu patrymonialnego dostosowany do warunków przemysłowych .

W społeczeństwach feudalnych , że pan , właściciel państwa daje zatrudnienie , określa wynagrodzenie , kieruje aktywnością całej społeczności . I teraz wystarczy spełnić wymagania pana ( państwa ) aby mieć zapewnione środki utrzymania , warunki , perspektywy i być zwolnionym od odpowiedzialności za swój los w przyszłości . Oczywiście dobry pan , właściciel państwa winien być sprawiedliwy i opiekuńczy , tzn. nie zostawiać potrzebujących , zaś dobra dzielić równo , sprawiedliwie. W realnym socjalizmie obowiązywała zasada : od każdego wedle możliwości i każdemu wedle pracy , z tym , że wynagrodzenie winno służyć nie wzbogaceniu się , a zaspokojeniu potrzeb . Cechą charakterystyczną było to , że państwo dawało wykształcenie ( przymus ) i zatrudnienie . Takie było  rozumienie zasad socjalizmu . Jeśli chodzi o inteligencje , czyli elity , to uważali oni , że ustrój socjalistyczny jest ustrojem postępowym , sprawiedliwym , mającym swoje poparcie w nauce , co więcej jest to ustrój nieunikniony jako spełnienie tzw. dialektyki dziejów . Logiki i aparatu pojęciowego dostarczyła doktryna Marksa i Lenina , natomiast wykonanie oparte było o doświadczenia stalinowskiej praktyki, prosta ludowa wiara , że pan ( państwo ) powinien być dobry i sprawiedliwy . Doktryna marksistowska i partia komunistyczna tworzyła coś w rodzaju kościoła : wiara w idee wiecznie żywe , przekonanie o budowie lepszego jutra i nośnikiem tych wartości miała być partia komunistyczna - rozumiana jako awangarda klasy robotniczej i właśnie takie poczucie misji dawało partii prawo do sprawowania pełni władzy zarówno poprzez aparat partyjny jak i nomenklaturę ( prawo członków partii do sprawowania stanowisk decyzyjnych w państwie ) . Partia miała wrogów tzw. klasowych , których należało zniszczyć .

Partia polskich komunistów od samego początku nie była partią suwerenną , lecz instrumentem władania Związku Radzieckiego . Przyjmuje się , że do r. 1956 Polska była czymś w rodzaju kolonii , po 1956 była protektoratem .

Sytuacja gospodarcza :

Żeby zdobyć poparcie chłopów komuniści przeprowadzili reformę rolną , majątki ziemskie rozparcelowano bez odszkodowań , w miejsce tego utworzono tysiące niesamodzielnych gospodarstw chłopskich o powierzchni 5 hektarów . Na skutek reformy rolnej zniszczono ziemiaństwo jako grupę społeczną z całym jaj dorobkiem kulturowym . Mniej problemów było z przemysłem , ponieważ leżał on w gruzach , on też uległ nacjonalizacji . Jednocześnie lata powojenne cechował szybki wzrost demograficzny i praca przy odbudowie kraju .

Do Polski wracali też Polacy wysiedleni z ZSRR i zasiedlali ziemie zachodnie i północne . Problemem było też odbudowanie Warszawy . W latach 1947 - 49 powstał 3 - letni plan odbudowy kraju - jedyny plan , który się udał . Udał się dlatego , że tolerowano istnienie małych przedsiębiorstw prywatnych i przedsiębiorstw spółdzielczych . R. 1948 przyniósł zwrot w polityce komunistów , zniszczono gospodarkę prywatną i prywatny handel i mechanizmy gospodarki rynkowej ( bitwa o handel ) . W miejsce tej gospodarki wprowadzono gospodarkę planową , co pozwoliło przesunąć olbrzymią ilość sił i środków na budowę przemysłu ciężkiego , zbrojeniowego , maszynowego . Jednym z takich drastycznych posunięć władz była wymiana pieniędzy , która pozbawiła ludzi 2/3 oszczędności . Był to okres tzw. planu 6 - letniego ( lata 1949 - 55 ) . Jednocześnie w latach tych usiłowano przeprowadzić przymusową kolektywizację rolnictwa . W tym czasie utworzyły się trzy podstawowe wielkie grupy społeczeństwa socjalistycznego : wielkoprzemysłowa klasa robotnicza , chłopska i inteligencja pracująca . Natomiast zniszczono burżuazję , ziemiaństwo , a drobnomieszczaństwo zostawało zepchnięte na margines społeczny . W miarę stabilizacji gospodarki rozrastała się kasta biurokratyczna . System posługiwał się terrorem zakrojonym na szeroką skalę ( procesy polityczne , prześladowanie żołnierzy AK , walka z Kościołem , aresztowania księży , powszechna inwigilacja ) . System ten reprezentował pewną siłę przyciągania , głównie zniknęło zjawisko bezrobocia . Nastąpiło upowszechnienie wykształcenia Był to również czas błyskawicznych karier ludzi pochodzących z domów społecznych a którzy za wierną i lojalną służbę osiągali wysoką pozycję w aparacie władzy , w partii . Był to również okres narzucania w kulturze zasad tzw. socrealizmu . System socjalistyczny w swoich podstawowych założeniach był w jakiś sposób akceptowany przez Polaków , Nie akceptowano konkretnej praktyki i podległości Polski wobec ZSRR . Przełom nastąpił po śmierci Stalina ( 1953 ) . Do władzy doszedł Chruszczow , który potępił praktyki Stalina , natomiast w Polsce następowała powolna liberalizacja systemu . Punktem zwrotnym był poznański czerwiec ( 1956 ) oraz dojście do władzy Władysława Gomółki .

Podobne tematy

Demokracja ateńska

Demokracja ateńska była formą ustroju polis...

Rewolucja 1905 - 1907 w Rosji

Rewolucja 1905-1907 w Rosji, cykl rewolucyjnych...

Przyczyny wybuchu I wojny światowej

Kongres wiedeński, który ukształtował ład...

Rozwój folwarku pańszczyźnianego w Polsce

Należące do feudała gospodarstwo, posługiwało się...

Żródła: wikipedia.pl, teksty nadesłane

Serwis matura memento.pl jest serwisem społecznościowym, publikuje materiały nadesłane przez internautów i nie odpowiada za treść umieszczanych tekstów oraz komentarzy. Serwis matura memento.pl dokłada wszelkich starań, aby weryfikować nadsyłane materiały oraz dbać o ich zgodność z polskim prawem.
  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów