WOS


Unia Europejska - ważne pojęcia

WOS, Geografia, Geografia polityczna

Acquis communautaire - dorobek prawny Wspólnot Europejskich. Muszą go zaakceptować wszystkie państwa przystępujące do Unii Europejskiej. Beneluks (Unia Gospodarcza Beneluksu) - do grupy państw Beneluksu należą Belgia, Holandia i Luksemburg. CEFTA (Central European Free Trade Agreement) - porozumienie o powołaniu Środkowoeuropejskiej Strefy Wolnego Handlu, podpisane 21 grudnia 1992 r. przez Czechy, Polskę, Słowację i Węgry. Przyjęto w nim przede wszystkim harmonogram redukcji stawek celnych i barier pozataryfowych we wzajemnym handlu. CEFTA zakłada powstanie całkowicie wolnej strefy wymiany handlowej między państwami - stronami porozumienia w okresie od 5 do 8 lat. Dzień Europy i Dzień Unii Europejskiej - Dzień Europy został ogłoszony dla uczczenia utworzenia Rady Europy (5 maja 1949 r.). Dzień Unii Europejskiej jest obchodzony 9 maja dla

Więcej o: Unia Europejska - ważne pojęcia

Unia Europejska - ważne daty

Historia, Historia powszechna, WOS, Geografia, Geografia polityczna

Unia Europejska jako organizacja formalnie została powołana do życia w listopadzie 1993 roku po ratyfikacji Traktatu z Maastricht. Jej organizacje tworzone były w następującej kolejności: 1952 - Europejska Wspólnota Węgla i Stali (The European Coal and Steel Community-ECSC) ustanowiona przez Traktat Paryski (1951). 1954 - Europejski Traktat o Obronie (The European Defence Community-EDC) podpisany w Paryżu w roku 1952) i ratyfikowany przez wszystkich pięciu członków ECSC. Traktat powoływał do życia Europejska armie, wspólny budżet i wspólne instytucje oraz dwuizbowy parlament. Veto Francji przeciwko temu traktatowi oznaczało koniec EDC. 1958 - Europejska Wspólnota Ekonomiczna (The European Economic Community-EEC) i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (European Atomic Energy Community-E

Więcej o: Unia Europejska - ważne daty

Główne instytucje Unii Europejskiej

Historia, Historia powszechna, WOS, Geografia, Geografia polityczna

Rada Europejska -(nie należy jej mylić z Radą Europy i Radą Unii Europejskiej) wytycza strategiczne cele rozwoju Unii. Powołana w 1974 r., stanowi formę systematycznych spotkań szefów rządów państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku, pod przewodnictwem głowy państwa lub szefa rządu państwa członkowskiego, któremu przypada przewodnictwo w Unii Europejskiej. Przewodnictwo trwa pół roku i zmienia się rotacyjnie. Rada Unii Europejskiej - ma za zadanie stanowić prawo w Unii. Może występować w kilku postaciach: jako Rada do Spraw Ogólnych (ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich) lub Rada Specjalna - tzw. branżowa (np. ministrowie rolnictwa, przemysłu, spraw wewnętrznych itd.). Rada Unii Europejskiej wypracowuje i koordynuje politykę wewnętrzną i zagraniczną UE.

Więcej o: Główne instytucje Unii Europejskiej

Unia Europejska

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Historia współczesna, WOS, Geografia, Geografia polityczna

Unia Europejska - gospodarczo-polityczny związek dwudziestu siedmiu demokratycznych krajów europejskich, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej, będąc zarazem największą i najprężniejszą organizacją tego typu na świecie. Obecna Unia Europejska nie ma osobowości prawnej. Podstawę do jej funkcjonowania stanowi traktat z Maastricht, zwany też Traktatem o Unii Europejskiej. Powstała 01.11.1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu z Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. Unia założona została na bazie Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali , Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej oraz Wspólnocie Europejskiej, dawnej Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej ). W skła

Więcej o: Unia Europejska

Światowe organizacje

WOS, Geografia, Świat, Geografia polityczna, Geografia ekonomiczna

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN) ONZ - uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku podpisania Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów. ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury) - porozumienie narodów, współpraca oświatowa, naukowa, kulturalna, ochrona światowych zabytków. Podstawowym celem organizacji jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw czło

Więcej o: Światowe organizacje

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów