Geografia

pierwsza  |  ...  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  ...  |  ostatnia


Unia Europejska - ważne pojęcia

WOS, Geografia, Geografia polityczna

Acquis communautaire - dorobek prawny Wspólnot Europejskich. Muszą go zaakceptować wszystkie państwa przystępujące do Unii Europejskiej. Beneluks (Unia Gospodarcza Beneluksu) - do grupy państw Beneluksu należą Belgia, Holandia i Luksemburg. CEFTA (Central European Free Trade Agreement) - porozumienie o powołaniu Środkowoeuropejskiej Strefy Wolnego Handlu, podpisane 21 grudnia 1992 r. przez Czechy, Polskę, Słowację i Węgry. Przyjęto w nim przede wszystkim harmonogram redukcji stawek celnych i barier pozataryfowych we wzajemnym handlu. CEFTA zakłada powstanie całkowicie wolnej strefy wymiany handlowej między państwami - stronami porozumienia w okresie od 5 do 8 lat. Dzień Europy i Dzień Unii Europejskiej - Dzień Europy został ogłoszony dla uczczenia utworzenia Rady Europy (5 maja 1949 r.). Dzień Unii Europejskiej jest obchodzony 9 maja dla

Więcej o: Unia Europejska - ważne pojęcia

Unia Europejska - gospodarka

Geografia, Geografia polityczna, Geografia ekonomiczna

1. Unia Europejska a polska gospodarka Na przestrzeni ostatnich kilku lat Polska odnotowała dynamiczny wzrost gospodarczy i była najszybciej rozwijającym się krajem europejskim. Sektor prywatny dominuje w gospodarce zarówno pod względem wytwarzania produktu krajowego brutto (ponad 60% PKB), jak i zatrudnienia (łącznie ponad 63% miejsc pracy). Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju gospodarki stało się przystąpienie Polski do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), skupiającej 28 najbogatszych państw świata oraz Światowej Organizacji Handlu (WTO). Unia Europejska jest już dziś dla Polski najważniejszym partnerem handlowym. W 1995 r. na 15 krajów Unii przypadało 67% wymiany handlowej Polski z zagranicą (w eksporcie 70%, a w imporcie 64,7%). Natomiast na Polskę przypada niespełna 20% obrotów Unii z partnerami zewnętrz

Więcej o: Unia Europejska - gospodarka

Droga Polski do Unii Europejskiej

Historia, Historia Polski, Geografia, Geografia polityczna

1989 r. 19 września Polska i Wspólnoty Europejskie podpisały umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej. 1 lipca 1990 r. początek pierwszego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej (liberalizacja przepływu kapitału) 1991 r. 26 stycznia polski rząd powołał Pełnomocnika do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. 16 grudnia podpisano Układ Europejski - umowę o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi. 1992 r. 1 marca weszła w życie Umowa Przejściowa regulująca kwestie wcześniejszego obowiązywania niektórych postanowień Umowy Stowarzyszeniowej Polski ze Wspólnotami Europejskimi. 4 lipca Sejm upoważnił Prezydenta RP do ratyfikacji Układu Europejskiego. 1 stycznia 1993 r. utworzenie Rynku Wewnętrznego (swobodny przepływ towarów, usług, o

Więcej o: Droga Polski do Unii Europejskiej

Unia Europejska - ważne daty

Historia, Historia powszechna, WOS, Geografia, Geografia polityczna

Unia Europejska jako organizacja formalnie została powołana do życia w listopadzie 1993 roku po ratyfikacji Traktatu z Maastricht. Jej organizacje tworzone były w następującej kolejności: 1952 - Europejska Wspólnota Węgla i Stali (The European Coal and Steel Community-ECSC) ustanowiona przez Traktat Paryski (1951). 1954 - Europejski Traktat o Obronie (The European Defence Community-EDC) podpisany w Paryżu w roku 1952) i ratyfikowany przez wszystkich pięciu członków ECSC. Traktat powoływał do życia Europejska armie, wspólny budżet i wspólne instytucje oraz dwuizbowy parlament. Veto Francji przeciwko temu traktatowi oznaczało koniec EDC. 1958 - Europejska Wspólnota Ekonomiczna (The European Economic Community-EEC) i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (European Atomic Energy Community-E

Więcej o: Unia Europejska - ważne daty

Główne instytucje Unii Europejskiej

Historia, Historia powszechna, WOS, Geografia, Geografia polityczna

Rada Europejska -(nie należy jej mylić z Radą Europy i Radą Unii Europejskiej) wytycza strategiczne cele rozwoju Unii. Powołana w 1974 r., stanowi formę systematycznych spotkań szefów rządów państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku, pod przewodnictwem głowy państwa lub szefa rządu państwa członkowskiego, któremu przypada przewodnictwo w Unii Europejskiej. Przewodnictwo trwa pół roku i zmienia się rotacyjnie. Rada Unii Europejskiej - ma za zadanie stanowić prawo w Unii. Może występować w kilku postaciach: jako Rada do Spraw Ogólnych (ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich) lub Rada Specjalna - tzw. branżowa (np. ministrowie rolnictwa, przemysłu, spraw wewnętrznych itd.). Rada Unii Europejskiej wypracowuje i koordynuje politykę wewnętrzną i zagraniczną UE.

Więcej o: Główne instytucje Unii Europejskiej

pierwsza  |  ...  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów