Geografia

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Ruch powietrza w ośrodkach barycznych

Geografia, Geografia fizyczna

Od rozkładu ciśnienia atmosferycznego zależy poziomy ruch powietrza i związane z tym procesy (wiatr, powstawanie chmur i inne). W ośrodkach wysokiego i niskiego ciśnienia powietrze znajduje się w ciągłym ruchu. Są to ruchy: pionowe - wstępujące w niżu barycznym lub zstępujące w ośrodku wyżowym, poziome - wywołane różnicą ciśnienia istniejącą między centrum układu barycznego i jego peryferycznymi obszarami. Ponieważ po­wietrze dąży do wyrównania różnicy ciśnienia, stąd w wyżu atmos­ferycznym przemieszcza się od centrum na zewnątrz układu, w niżu odwrotnie. Poziomy ruch powietrza w ośrodkach barycznych pozostaje pod wpły­wem siły Coriolisa, która powoduje skręt przepływających strumieni po­wietrza w prawo lub w lewo. Poziomy ruch powietrza spowodowany wyrównywaniem r&oacu

Więcej o: Ruch powietrza w ośrodkach barycznych

Geneza, przebieg i skutki odkryć geograficznych

Historia, Historia powszechna, Średniowiecze, XVI - XVII wiek, Geografia, Europa, Świat

Historia ta jest pisana zawsze z punktu widzenia cywilizacji tych odkryć dokonujących. Należy tutaj zaznaczyć, że za odkrycia geograficzne można uznawać tylko te, które miały swoje konsekwencje w świadomości społeczeństwa lub cywilizacji, której dotyczyły. Spośród odkryć geograficznych wyłącza się wędrówki ludów. W związku z powyższym historia odkryć geograficznych zaczyna się wraz z rozpoczęciem życia osiadłego lub koczowniczego, lecz kierowanego racjonalnymi pobudkami (na przykład przemieszczaniem się stad łownych zwierząt) oraz odbywającym się na ograniczonym i znanym lub poznawanym terenie. Na początku ery nowożytnej, poważnym problemem gospodarczym był brak dostarczanych metali szlachetnych. Szukano różnych sposobów wyjścia z tej sytuacji. Jednym z rozwiązań było zwiększenie wydobycia meta

Więcej o: Geneza, przebieg i skutki odkryć geograficznych

Izostazja

Geografia, Geografia fizyczna

Izostazja - równowaga pomiędzy różnymi wycinkami skorupy ziemskiej; dążenie do równowagi mas skalnych w litosferze; bloki stosunkowo sztywnej i lekkiej litosfery "pływają" po plastycznej astenosferze - obciążone zanurzają się głębiej, odciążone unoszą się wyżej (np. Skandynawia po ustąpieniu lądolodu). Unoszenie/zanurzanie się płyt litosfery nazywamy pionowymi ruchami litosfery (ruchy izostatyczne). Mogą one np. doprowadzać do transgresji i regresji morskich.  Równowaga izostatyczna poszczególnych fragmentów skorupy ziem­skiej może zostać zachwiana przez różne procesy geologiczne, np. fałdo­wanie gór, gromadzenie osadów w obniżeniach, rozwój lub zanik pokrywy lodowej. Powstające góry obciążają dodatkowo kontynent, natomiast pro­cesy zewnętrzne niszcząc

Więcej o: Izostazja

Krzywa hipsograficzna

Geografia, Geografia fizyczna

Krzywa hipsograficzna to wykres liniowy w układzie współrzędnych prostokątnych ilustrujący strukturę wysokościową i głębokościową dowolnego obszaru. Należy uwzględnić tworząc ją najwyższy i najniższy punkt i zaznaczyć go na wykresie. Dla każdego dowolnie obranego przedziału należy znaleźć dane procentowego udziału danych wyniosłości dla obszaru Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmienności powierzchni ziemi dopro­wadziły do powstania głównych form ukształtowania oraz zróżnicowania rzeźby w ich obrębie. Największymi jednostkami są cokoły kontynentalne i baseny oceaniczne, które mają różne formy ukształtowania powierzchni. Średnia wysokość wszystkich lądów wynosi ok. 850 m n.p.m. natomiast średnia głębokość oceanów ok. 3800 m. Odzwierciedleniem proporcji wysoko­ści lądów i głębokości ocean&oacut

Więcej o: Krzywa hipsograficzna

Ciśnienie atmosferyczne

Geografia, Geografia fizyczna

Ciśnienie atmosferyczne to stosunek wartości wektora siły, z jaką słup powietrza naciska na powierzchnię ziemi do powierzchni na jaką dany słup naciska. Co za tym idzie, w górach ciśnienie jest niższe, gdyż słup ten jest mniejszy, a na nizinach ciśnienie jest wyższe. Na podstawie średniej wielkości ciśnienia atmosferycznego na Ziemi na poziomie morza wprowadzono jednostkę ciśnienia - atmosferę - równą 1013,25 hPa. Ciśnienie atmosferyczne może się jednak zmieniać pod wpływem zjawisk pogodowych. Rozkład temperatur na powierzchni Ziemi bezpośrednio wpływa na ciśnienie atmosferyczne, czyli siłę, z jaką słup powietrza naciska na jednostkę powierzchni w wyniku swego ciężaru. Ciepłe powietrze jest lekkie, stąd nad obszarami silnie nagrzanymi unosi się do góry, przez co zmniejsza się jego nacisk na podłoże i ciśnienie

Więcej o: Ciśnienie atmosferyczne

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów